22. janúar 2017

#menntaspjall um áskoranir fyrir framtíð menntunar

Í morgun tók ég þátt í #menntaspjalli á Twitter um áskoranir í menntun með tilliti til framtíðarinnar og sérstaklega hvað þurfi, eða eigi, að kenna í skólum og hverju megi sleppa. Jón Torfi Jónasson var stjórnandi umræðunnar. Þetta voru að vanda áhugaverðar umræður og mér finnst alveg frábært og faglega uppörvandi að taka þátt í því faglega umhverfi sem þetta #menntaspjall er. Þarna hittast kennarar á öllum skólastigum og ræða saman á jafningjagrunni allt mögulegt sem tengist menntun og skólastarfi. Hér má sjá samantekt Ingva Hrannars á umræðu morgunsins. 
Hér er að finna nýlega grein Jóns Torfa sem ætluð var til þess að undirbúa umræðurnar. Jón Torfi setti einnig inn krækju á myndband um hugleiðingar Gert Biesta. Þær fjalla um það hvað mun skipta máli í menntun í framtíðinni.
Þessi spakmæli birtust í #menntaspjall dagsins.


Verkefni 1. í starfendarannsóknum

Ég var að skila af mér fyrsta verkefninu í starfendarannsóknum. 

Hvað eru starfendarannsóknir fyrir mér?

  Ég hef nú ekki áður velt þessari spurningu fyrir mér, en útskýringar fræðimanna eru trúverðugar og því liggur beint við að nýta sér þær. Mér þykir líklegt að starfendarannsóknir stuðli að aukinni fagmennsku kennara og menntun nemenda. Mér þykir einnig líklegt að starfendarannsóknir auki færni kennara í starfi og viðhaldi starfsánægju þeirra. Regluleg ígrundun í starfi er nauðsynleg að mínu mati og forsenda þess að framfarir verði í stað stöðnunnar.

  Ég er svo heppin að hafa valið mér að kenna í leikskólum með örlitlu fráviki í fjögur ár þegar ég kenndi í framhaldsskóla. Báðar greinarnar sem við áttum að lesa eru nokkuð miðaðar að því að kennarinn sé einn í skólastofunni og þurfi því að stóla á sjálfan sig. Allan minn kennsluferil  hef ég starfað við hlið annarra kennara, frá fjórum til fimm í einu, ég hef því ekki þá reynslu sem lýst er í greinunum og eru veruleiki grunn- og framhaldsskólakennara.
  Ég var að hugsa um það við lestur greinanna hvað í raun við í leikskólanum erum að nýta þessar aðferðir ómeðvitað og köllum það ekkert sérstakt. Við vinnum saman að því að mennta nemendur okkar. Við setjumst niður hálfsmánaðarlega og ræðum hvernig gengur, hvað hefur verið framkvæmt, hvernig og var markmiðum náð (rýnt í dagbók hvers og eins). Hver og einn kennari segir frá því hvað hann hefur verið að fást við, hvernig og hvaða aðferðir hann notaði og hvað virkaði að hans mati best hverju sinni. Hvernig gengur með hópinn og einstaka nemendur. Það má alveg kalla það rýnisamtöl. Við höfum öll skrifað reglulega niður atburðarrás, framfarir og framvindu námsins hjá hverju og einu barni. Við tökum síðan sameiginlegar ákvarðanir um framhaldið og felum hvert öðru verkefni til þess að vinna að. Málin eru rædd af fagmennsku og allir miðla af reynslu sinni og fá hugmyndir hver frá öðrum. Það sem ég hef lesið undanfarnar vikur og það sem rætt hefur verið í þriðjudagstímunum er mjög í anda þess sem ég hef reynslu af. Ég vissi bara ekki að það væri starfendarannsókn, ég er einhvernvegin alltaf að bíða eftir að þessi fræði séu flóknari en virðist. Ætti sennilega bara að slaka á og fljóta með.
  Það vakti athygli mína að í flestum dæmunum sem voru í þeim greinum sem ég las vantaði að mati kennaranna sjálfra meira líf í kennsluhætti þeirra og lausnin var meiri „leikur“ og þátttaka nemendanna. Er furða að mér finnist ég heppin að vera leikskólakennari þar sem leikurinn er viðurkennd námsleið og sú kennsluaðferð sem mér finnst skemmtilegust.

16. janúar 2017

Rannsóknaraðferðir

Í síðustu viku voru staðlotur í náminu mínu. Ég er að leggja stund á tvennskonar rannsóknaraðferðir á þessu vormisseri. Fyrst sat ég staðlotu í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Í þessari lotu var megin markmiðið að setja okkur inn í námsefni áfangans og rifja upp hvað eru eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar ef markmiðið er að grafast fyrir um hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í ákveðna hluti. Slíkar rannsóknir byggja á viðtölum við einstaklinga og/eða hópa um ákveðið málefni. Bæði einstaklingsviðtöl og rýnihópar falla undir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Aldrei er hægt að alhæfa útfrá niðurstöðum sem fengnar eru með þessum hætti yfir á stærri hóp heldur veita eigindlegar rannsóknir dýpri innsýn í viðfangsefnið.
Við vorum sett í hópa í lok kennslunnar og þar ræddum við um hverskonar verkefni við höfum hugsað okkur að vinna að. Þar sem að ég hef ákveðið að verkefnið mitt er ekki rannsókn ætla ég að vinna að eigindlegri rannsókn í þessum áfanga sem gæti hugsanlega nýttst mér í greinagerð með verkefninu. Mig langar að skoða hvernig innleiðing á iPad hefur gengið í grunnskólum Kópavogs og til þess að rannsóknin verði ekki of yfirgripsmikil þá ætla ég að einbeita mér að einum grunnskóla.

Í lok vikunnar var ég í staðlotu í starfendarannsóknum. Ég er mjög heilluð af þeirri rannsóknaraðferð og sé að hún muni nýtast mjög vel í leikskólanum. Ég hef í gegnum árin fylgst með nemum sem hafa komið til okkar í leikskólann og notað þessa aðferð. Ég hef einnig verið þátttakandi í slíkum rannsóknum í gegnum tíðina.
Seinni daginn í staðlotunni vorum við fengin til þess að setja fram rannsóknarspurningu og ákvað ég þar sem ég er ekki starfandi á vettvangi leikskólans að rannsaka sjálfa mig. Ég er í mörgum hlutverkum dag hvern og það kom nokkuð óvænt uppá að ég varð námsmaður að nýju, þess vegna finnst mér upplagt að skoða hvernig ég get fundið jafnvægi á milli þessara ólíku hlutverka. Ég ætla að halda rannsóknardagbók og skrá hjá mér ferlið og svo ætla ég að rannsaka einnig hvaða tól og tæki ég finn til þess að gera mér lifið auðveldara. Hvað hefur reynst mér best og hvað get ég haldið áfram að nýta mér í framtíðinni.
Þetta er allt mjög spennandi og hlakka ég til að takast á við námið samhliða öllu því sem ég er að gera dags daglega.
Læt hér fylgja með flæðirit sem ég skilaði áðan í starfendarannsóknum. Við áttum að segja frá því af hverju við erum í því námskeiði.

11. janúar 2017

Hönnun námsefnis og stafræn miðlun

Ég var í staðlotu í gær á námskeiðinu Hönnun námsefnis og stafræn miðlun. Ég valdi þetta námskeið með hliðsjón af M.Ed. verkefninu mínu. Margt hef ég lært áður á námskeiði sem hét þá Margmiðlun eða eitthvað slíkt, en ég sá í gær að þetta námskeið verður mjög gott til upprifjunar og svo tækifæri til þess að takast á við nýja hluti. Það er þannig í upplýsingatækni að það sem þú lærir í dag getur verið úrelt á morgun.

Torfi Hartarson kennari námskeiðsins var að fara yfir hönnunarferli kennslukerfa og ég sá að þetta er eitthvað sem ég get nýtt mér og ætla því að kynna mér það nánar.


Í bókinni Designing Effective Instruction eftir þá Gary R. Morrison, Steven M. Ross og Jerrold E. Kemp er birt þetta líkan sem er endurbætt líkan Jerrolds. 

Líkanið er ekki tengt margmiðlun heldur námsefnisgerð og kennslu yfirleitt og miðar að kennslukerfum sem taka ekki bara til námsgagna heldur einnig kennslu, náms, forprófunar og mats. Líkanið gerir ráð fyrir endurteknu mati og endurbótum þar sem allir þættir eru undir með það fyrir augum að útrýma veilum í kerfinu. Mikil áhersla er lögð á kerfisbundin vinnubrögð og nákvæmar skilgreiningar á námsmarkmiðum, efnisatriðum, færniviðmiðum og þar fram eftir götum. Lítil áhersla er lögð á stíl, yfirbragð og miðlun efnis, athyglin beinist að þekkingaratriðunum, færniþáttunum og þeim náms- og kennsluferlum sem tryggja eiga skilvirkt nám.
Mér finnst þetta áhugavert líkan og sé fyrir mér að það gæti nýttst mér við hönnun á því verkefni sem ég á framundan.
Torfi kynnti einnig fyrir okkur örðu ferli sem hægt er að nýta við hönnun á gagnvirku efni. Ferli sem Kristof og Satran kynna í bók sinni
Web ReDesign- Workflow that Works. Kristof og Satran tala um þrjú þrep hönnunar á gagnvirku efni.  Tilgangurinn er ekki endilega sá að gefa uppskrift að efni sem unnt er að fylgja lið fyrir lið heldur á ferlislýsingin að varpa ljósi á alla hluta hönnunarinnar. Þannig draga þeir fram undirliggjandi meginatriði hönnunarinnar. Þrepin koma skipulagi á flókið og vandasamt verkefni. Þetta þrískipta ferli byggir á þremur einföldum spurningum.
  • Hvað á að búa til?
  • Hvernig á það að virka?
  • Hvernig á það að líta út?
Mér finnst þetta allt saman mjög áhugavert og mikilvæg þekking, það er ekkert grín ef maður byrjar á öfugum enda skal ég segja ykkur. Ég hef reynslu af því í heimasíðugerð ef fólk hefur verið upptekið af útliti vefjarins frekar en innihaldi. Það er alveg skelfilegt að fá slíka vefi í „viðgerð“ en ég hef reynslu af því.
Hægt er að lesa meira um þetta viðfangsefni hér í grein eftir Torfa

9. janúar 2017

Börn og snjalltæki

Ingvi Hrannar var að skrifa á bloggið sitt áhugaverða grein um notkun barna á snjalltækjum. Ég er svo sammála honum um það sem hann skrifar að ég vildi gjarnan að allir gæfu sér tíma til að lesa greinina hans. Þess vegna deili ég henni sem víðast. Hér má lesa greinina hans. 


#menntaspjall

Ég var svo óheppin að geta ekki tekið þátt í #menntaspjall á Twitter í gær. Umræðuefnið var skólahúsnæði. Það var ángæjulegt að lesa yfir umræðuþráðinn eftir spjallið. Ég get ekki betur séð en að þeir sem tóku þátt, sem flestir eru grunn- og framhaldsksólakennarar óski eftir leikskólabyggingu.

Það hefur og er reyndar alltaf í umræðunni hvort það eigi að færa fimm ára börnin úr leikskólanum í grunnskólann. Ég hef alltaf verið andstæðingur þess og talið að umhverfið í grunnskólanum henti ekki þetta ungum börnum. Ég myndi reyndar vilja sjá það að börnin fari ekki úr leikskólaumhverfi fyrr en þau eru á áttunda ári, þá séu þau tilbúin að vera í því umhverfi sem grunnskólinn býður þeim. Það verður sennilega ekki á minni starfsævi sem það gerist.
Hér er samantekt á umræðunni sem Ingvi Hrannar gerði.

5. janúar 2017

Nýtt ár og nýjar áskoranir

Gleðilegt ár ef það er einhver að lesa bloggið mitt.

Ég nefni þessa færslu nýtt ár og nýjar áskoranir aðallega vegna þess að ég er að hefja nám að nýju. Ég var svo heppin að vinnuveitandi minn Kópavogsbær veitti mér námsleyfi í 9 mánuði til þess að mennta mig frekar á sviði upplýsingatækni. Ég er afar þakklát og ætla að reyna að standa mig í því að verða vitrari og ekki hvað síst að deila með öðrum því sem ég læri.
Það er margt sem á daga mína hefur drifið frá því ég bloggaði síðast og aðallega hef ég nú verið að nota fésbókina til þess að miðla því sem ég hef lært. Ég hef samt ekki alveg verið sátt við þann miðil vegna þess að færslurnar hverfa jafnóðum og þær verða til þar. Þess vegna ætla ég að skrásetja hér ferðalagið mitt í náminu og deila því svo á samfélagsmiðlum. Þannig held ég að efnið verði líka aðgengilegra fyrir aðra kennara sem eru leitandi að nýjungum og upplýsingum sem þeir geta nýtt í starfi sínu.
Ég er þessa dagana að koma mér í lærdómsgírinn, aðeins búin að kíkja inn á námsvefina þar sem námskeiðin mín eru. Það er búið að setja fyrir í einu námskeiðinu Starfendarannsóknir sem er rosalega spennandi. Ég á sem sagt að lesa tvær greinar fyrir staðlotuna sem verður í næstu viku. Grein eftir Hafþór Guðjónsson, Kennarinn sem rannsakandi og svo grein eftir Ívar Rafn Jónsson, Að virkja sjálfstæða hugsun nemenda.
Ekker er ennþá komið inn á vef námskeiðsins Hönnun námsefnis og stafræn miðlun, en ég er mest spennt fyrir þessu námskeiði, enda hef ég ákveðna hugmynd um lokaverkefni því tengt. Þriðja námskeiðið er svo eigindlegar rannsóknaraðferðir, námskeið sem ég held að verði áhugavert.
Ég ætla að reyna að vera dugleg að setja inn reglulega fréttir hér, en mest verða þær sennilega tengdar upplýsingatækni í kennslu, en kannski líka hugleiðingar mínar sem tengjast náminu almennt.

11. nóvember 2015

UTis2015 á Sauðárkróki

Ég var svo heppin að fá að dvelja á Sauðárkróki 5-7. nóvember s.l. með helstu UT nördum þessa lands. Það voru þau Ingvi Hrannar og Margrét í Árskóla sem áttu veg og vanda að þessari uppákomu sem nefnd var Utís á Sauðárkróki 2015.
Mikið svakalega var gaman, gaman að hitta allt fólkið sem ég hef verið í samskiptum við nánast daglega á fésbókinni, twitter og fl. samfélagsmiðlum.  Við höfum verið að hittast í menntabúðum, vefráðstefnum, Bett í London og á fleiri viðburðum í gegnum árin, en aldrei áður komið svona saman á einum stað.
Allur aðbúnaður og aðstaða var til fyrirmyndar hjá þeim Ingva Hrannari, Margréti og samkennurum í Árskóla, dekrað við okkur á allan hátt.

Samkoman hófst á móttöku og síðan skoðunarferð um Árskóla. Þar er greinilega gott starf í gangi, við spjölluðum við kennara og nemendur sem voru að fást við ýmis verkefni. Verkefni sem tengdust einelti á einhvern hátt því þennan dag var Dagur einleltis. Ég átti gott spjall við kennara á unglingastigi sem sagði mér að hún væri mjög upptekin af námsumhverfinu þessa dagana, hún væri að lesa sér til um viðfangsefnið og sagðist hafa fundið nú þegar ýmsar rannsóknir um efnið. Ég gat bent henni á M.ed ritgerð Fannýar Heimisdóttur. Þessi kennari var búin að taka inn í stofuna sína Lazyboy stóla, koma fyrir púðum á gólfinu og fl. til þess að nemendur hefðu margskonar umgjörð til þess að einbeita sér í námi sínu. Frábært að fá tækifæri til þess að kynnast kennara sem þorir að fara nýjar leiðir. Í Árskóla eru iPadar á hvern nemenda á unglingastigi og stefnt að því að taka inn iPad í kennslu í áföngum fyrir alla nemendur.
Við skoðuðum inn í alla bekki, algengast er að það sé samkennsla í árgöngum, þannig að það eru tveir kennarar með tvo bekki í kennslustofum sem hægt er að opna á milli. Við röbbuðum einnig við sérgreinakennarana og var gaman að heyra af ýmsum nýjungum sem þeir eru að vinna að.

Í hádeginu var boðið í veislu í Húsi frítímans og eftir hádegi var hópstarf, sem var skemmtilega skipulagt í fjórum skrefum. Í hverju skrefi var stokkað upp á borðum þannig að við unnum í hóp með þeim sem við höfðum ekki endilega hitt áður. Ég var svo heppin að lenda í eitt sinn eina konan í hóp með karlkynskennurum, held að það hafi ekki komið fyrir mig áður á kennarasamkomum.  Í lok hópastarfsins lágu fyrir í margar hugmyndir að þemavinnu þar sem upplýsingatækni er innvinkluð í alla vinnuna.


Þá var komið að vinnustofum í Árskóla. Þátttakendur höfðu val um að fara í fjórar vinnustofur.
-iBooks Author (Guðný Sigríður og Bergmann)
-Nearpod (Ingvi Hrannar)
-GAFE – Google Apps For Education (Hans Rúnar og Álfhildur)
FabLab (Valur Valsson, verkefnastjóri hjá NMÍ).Ég var búin að velja Nearpod vinnustofuna og aðeins byrjuð að skoða þetta vefforrit og smáforrit.
Ingvi Hrannar leiddi okkur í gegnum allan sannleikann hvað varðar notkun á Nearpod og við vorum svo heppin að fá frían aðgang að kerfinu í eitt ár. Ég var fyrirfram með hugmynd af verkefni sem ég ætaði að vinna með og lagði því áherslu á að kynna mér nánar þá þætti sem ég var búin að sjá að gætu nýst mér.
Eftir vinnustofurnar var hlé og nýttu það margir til þess að fara í sund, rabba saman eða að skreppa í Kaupfélagið á staðnum. Það var einmitt það sem ég gerði og það var upplifun. Það fæst sko allt í kaupfélaginu. Matvörur, vefnaðarvara, byggingarvörur, tölvur og svo var hægt að fara í blóðsykursmælingu í lok verslunarferðar. Við skoðuðum okkur vel um og einhver verslaði sér jólakjól og jólabækur.
Um kvöldið var svo komið saman í Árskóla og gengið þaðan í veitingahúsið í Drangey. Þar var gestum einnig skipt upp á milli rétta svo fólk kynntist og gæti rætt við þá sem þeir þekktu ekki fyrir. Skemmtilegt fyrirkomulag sem við vorum öll sátt við.

Við vöknuðum snemma á laugardagsmorgun og fórum strax í Árskóla þar sem voru að byrja menntabúðir með frjálsum framlögum frá þátttakendum. Ég valdi að fara á tvær kynningar í fyrrihlutanum. Ég hlustaði á Guðjón Hauk segja frá því hvernig Menntaskólinn á Akureyri hefur innleitt og nýtt sér Offiice365 og svo hlustaði ég á Gunnlaug segja frá innleiðingu iPads í grunnskólum Kópavogs.
Í seinnihluta menntabúðanna valdi ég að fara í Námstæki 21. aldarinnar. Þar bauðst okkur að leika okkur með hin og þessi tól og tæki sem nýkomin voru til landsins. Ég valdi að prófa 3D penna í fyrsta sinn. Ég lenti í smá brasi með pennan, sambandsleysi háði mér við vinnuna. Mér tókst samt að útbúa körfu sem hægt var að setja í smá nammi sem gestum var boðið upp á. Þetta var mjög skemmtilegt og mér sýndist allir hafa gaman af.

Eftir hádegi var svo framhald af vinnustofu frá deginum áður, en núna var komið að hverjum og einum að halda áfram með eigin viðfangsefni. Ég vann því að mínu verkefni og fékk góða hjálp við það frá vinum á staðnum. Mitt aðalviðfangefni var að byrja á verkefni þar sem ég geri sögu sem við í leikskólanum Álfaheiði höfum notað í umfjöllun okkar um lífsgildið „Virðingu“. Þetta er sagan af henni Hönnu hlébarða sem er ólík öðrum hlébörðum. Verkefnið fólst aðalleg í því að setja inn söguna og útbúa síðan gagnvirk verkefni sem tengjast sögunni. Ég ætla síðan að halda áfram með þetta viðfangsefni og ég sé líka að ég get útbúið margskonar gagnvirkt efni sem hægt er að nota í leikskólanum, verkefni í stærðfærði o.fl..
Það var svo komið að heimferð um kl. 16 þennan laugardag. Við vorum öll á því að þetta hafi verið velheppnaðir dagar og tilbúin að hittast aftur að ári. Ingva Hrannari og Margréti var vel þakkað fyrir frábært skipulag og góða viðkynningu á Króknum.
Takk kærlega fyrir mig. Þetta var frábært og ég stefni að því að koma að ári.

18. október 2015

Nýleg öpp/smáforrit

Ég ætti sennilega að skrifa í fyrirsögnina öpp/smáforrit sem ég er nýlega farin að nota. Það bara verður svo löng fyrirsögn. Hvað um það ég ætla semsagt að segja ykkur frá smáforritum sem mér hefur nýlega verið bent á og ég byrjaði strax að nota í starfi og einkalífi.

BULLER
BULLER er smáforrit sem allir kennarar eiga að hafa í símanum sínum. Smáforrit sem mælir hávaða í umhverfinu. Ég get sýnt börnunum í símanum mínum hversu mikill hávaði er í stofunni og þau lækka sig með það sama. Forritið er mjög sjónrænt og litaglatt. Á meðan að græniliturinn ríkir erum við í góðum málum, en þurfum að hafa gát á þegar gula ljósið kemur og lækka okkur heldur betur þegar ljósið er orðið rautt. Það var vinnueftirlitið í Noregi sem lét útbúa þetta smáforrit.


GOOGLE TRANSLATE
Google Translate smáforritið er alger snilld. Það er auðvitað ekki ný uppgvötun að nýta sér Google Translate til þess að þýða yfir á önnur tungumál. Nýjungin felst aðallega í því að nýta appið/smáforritið í daglegu spjalli við foreldra af erlendum uppruna í leikskólanum. Þá er ég aðalega að tala um þann möguleika að geta þýtt íslensku eða ensku yfir á annað tungumál og nota míkrafón möguleikann. Þannig getum við með auðveldum hætti spjallað saman og það er merkilegt nokk hvað við skiljum hvert annað með þessum hætti. Stutt skilaboð eins og um foreldrafund, barnið fór í gönguferð, vantar pollagalla, bleiur og slíkt verða leikur einn með þessu smáforriti. Hvet alla kennara til þess að nýta sér þessa snilld og gera þannig foreldra upplýstari um hagi barnanna frá degi til dags. Hér er áhugaverður sjónvarpsþáttur um tilurð þessa frábæra smáforrits. Hér er svo upptaka sem sýnir hvernig við getum notað samtalsþátt smáforritsins.  Ég er búin að vera að prófa þetta með pólskum foreldrum og þetta svínvirkar.

PERISCOPE
Periscope smáforritið er nýkomið á markað og er ætlað til beinnar útsendingar á efni. Eigendur þess og framleiðendur eru þeir sömu og eiga Twitter, en þú þarft samt ekkert að tengja það saman frekar en þú vilt. Ég er ekki mikið búin að vera að prófa það, en svona smávegins samt og þá aðallega til þess að fylgjast með öðrum að tjá sig um hitt og þetta. Smáforritið er ætlað til þess að streyma á Netið viðburðum í rauntíma. Það verður að teljast líklegt að þetta smáforritið verði nýjasta æðið (Trendið) í unglingaheimnum. Sennilega kemur það líka til með að marka straumhvörf í fjölmiðlaumfjöllun. Með því er hægt að sjónvarpa um alla veröld því sem er að gerast t.d. á hamfarasvæðum, í stríði o.s.frv. Hér er sýnt hvernig hægt er að nota forritið.Hér eru líka leiðbeiningar.

Menntaspjall um vinnumat

Ég tók þátt í #menntaspjall um vinnumat á Twitter í morgun. Ég hef ekkert vit á því efni enda varðar það mig ekki þar sem ég er kennari í leikskóla.
Ég hef þó fylgst með umræðunni, bæði á vefmiðlum og einnig innan Kennarasambandsins. Ég verð að segja að mér finnst þetta óttalegt kjaftæði. Skil ekki af hverju grunnskólakennarar eru svo á móti því að skýra frá því hvaða verkefnum þeir eru að sinna í daglegu starfi sínu og fá þá metna. Það hlýtur að vera betra að fá greitt fyrir það sem þú ert að vinna að, ekki satt. Ekki það að mér finnst að þetta sé óþarfi, kennarar eru allajafna afar duglegir og vinnusamir. Það á bara að vera viðurkennt í samfélaginu að þeir eru að vinna vinnuna sína. Það sem hefur farið fyrir brjóstið á almenningi er að þeir eru ekki að vinna á vinnustaðnum og því hefur litið svo út sem þeir séu að svíkjast um. Almenningur lítur yfir bílastæðin fyrir utan grunnskólana og segir að kennarar séu farnir úr vinnu kl. 14 í stað 16. Þetta er að einhverju leiti skiljanlegt viðhorf.
Spurning hvort viðhorfið kemur til með að breytast eitthvað við gerð þessa vinnumats, veit ekki.
Við höfum hingað til borið þá gæfu í leikskólanum að vinna einfaldlega þau verkefni sem þarf að vinna. Við höfum ekkert alltaf tíma til þess, en það er önnur saga.
Við höfum hingað til nýtt okkur mannauðinn í starfsmannahópnum og góða samvinnu, þeir sem eru flinkari í einhverju ákveðnu taka að sér þau verk o.s.frv. Spurning hvort það er þannig einnig í grunnskólanum?